საარჩევნო სამართალის კურსი წარმოადგენს ონლაინ სემინარების ციკლს, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს პოლიტიკურ გაერთიანებებს, რათა უკეთ მოემზადონ არჩევნებისთვის.
ონლაინ სასწავლო პროგრამა საშუალებას იძლევა, პოლიტიკური გაერთიანებების წარმომადგენლებმა  აიმაღლონ თეორიული და პრაქტიკული გამოცდილება არჩევნების, როგორც მისი განვითარების ისტორიის, ასევე საქართველოში არსებულ საარჩევნო სისტემაზე, გაეცნოთ საარჩევნო ადმინისტრაციას და მის უფლებამოსილებებს, საარჩევნო სუბიექტების რეგისტრაციისა და მხარდამჭერთა სიების შესახებ სხვადასხვა საკითხებს, არჩევნების დღისა და საჩივრების შეტანის პროცედურებს.
კურსს უძღვება თენგიზ თევზაძე. პრაქტიკულ რჩევებს გთავაზობთ ქეთევან ჩაჩავა და კახაბერ ნარეკლიშვილი.