კურსის მიზანია მსმენელებს მიაწოდოს უახლესი ინფორმაცია არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირების ფინანსური მართვის საკითხებზე. კურსი ორიენტირებულია მსმენელების კომპეტენციის და უნარების განვითარებაზე. ლექციებში განხილულია ფინანსური პრობლემატიკის მაგალითები და ქეისები, ასევე მათი გადაჭრის ალტერნატივები და პრაქტიკაში დანერგვის მეთოდები.

კურსი განკუთვნილია საზოგადოებრივი ორგანიზაციების დამწყები და გამოცდილი ფინანსისტებისთვის, ბუღალტრებისათვის, აგრეთვე სხელმიწიფო ა(ა)იპ - ების წარმომადგენლებისთვის. ონლაინ კურსის საშუალებით მონაწილეები შეძლებენ მიიღონ ცოდნა ისეთ საკითხებზე როგორიც არის: კერძო სამართლის იურიდიული პირების შემოსავლის წყაროების  სამართლებრივი რეგულირება; ფინანსური ანგარიშების მომზადების სტანდარტები; მარაგების აღრიცხვა და გრძელვადიანი აქტივები; სამუშაო დროის აღრიცხვა და მასთან დაკავშირებული ფინანსური საკითხები; პროექტის აქტივობების ფინანსური მართვა და ადმინისტრაციული ხარჯების განაწილება; ორგანიზაციების სააღრიცხვო პოლიტიკა; საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საგადასახადო დაბეგვრის საკითხები; დამატებული ღირებულების გადასახადი.

კურსს გაუძღვება დავით ტივიშვილი, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ფინანსური მენეჯერი, ეკონომიკის დოქტორი.


დემოკრატიული პროცესების განვითარებისთვის და კარგი მმართველობის ხელშეწყობისთვის მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენს ადგილობრივ თვითმმართველობასა და საზოგადოებას შორის თანამშრომლობა, რაც ითხოვს როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების ასევე ადგილობრივი აქტორების შესაბამის ცოდნას, უნარებს, კომპეტენციას და მოტივაციას.

ადგილობრივი სტრატეგიების, პოლიტიკის და პროექტების თანამონაწილეობითი მეთოდით შემუშავება და მართვის სრული ციკლის ადგილობრივი აქტორების ჩართულობით წარმართვა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია.

წინამდებარე საწავლო პროგრამა ეყრდნობა ადგილობრივ აქტიორებსა და ხელისუფლებას შორის თანამშრომლობისა და კომუნიკაციის გაუმჯობესების საჭიროებას.

პროგრამა შემუშავებულია ადგილობრივი აქტორებისთვის. პროგრამის ფარგლებში მონაწილეები გაეცნობიან ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიების თანამონაწილეობითი პრაქტიკით შემუშავების პრინციპებსა და მეთოდებს. კურსი დეტალურად მიმოიხილავს ადგილობრივი თვითმმართველობის არსსა და ადგილობრივ აქტორებს, მათ მახასიათებლებსა და გავლენებს ადგილობრივ განვითარებაზე. კურსის მონაწილეები შეისწავლიან ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და სხვადასხვა მონაწილე მხარეებთან ეფექტური თანამშრომლობისა და კომუნიკაციის საკითხებს, პროგრამა მიმართულია მონაწილეთა ანალიტიკური უნარების გაძლიერებაზე.

დემოკრატიული პროცესების განვითარებისთვის და კარგი მმართველობის ხელშეწყობისთვის მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენს ადგილობრივ თვითმმართველობასა და საზოგადოებას შორის თანამშრომლობა, რაც ითხოვს როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების ასევე ადგილობრივი აქტორების შესაბამის ცოდნას, უნარებს, კომპეტენციას და მოტივაციას.

ადგილობრივი სტრატეგიების, პოლიტიკის და პროექტების თანამონაწილეობითი მეთოდით შემუშავება და მართვის სრული ციკლის ადგილობრივი აქტორების ჩართულობით წარმართვა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია.

წინამდებარე საწავლო პროგრამა ეყრდნობა ადგილობრივ აქტიორებსა და ხელისუფლებას შორის თანამშრომლობისა და კომუნიკაციის გაუმჯობესების საჭიროებას.

პროგრამა შემუშავებულია ადგილობრივი აქტორებისთვის. პროგრამის ფარგლებში მონაწილეები გაეცნობიან ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიების თანამონაწილეობითი პრაქტიკით შემუშავების პრინციპებსა და მეთოდებს. კურსი დეტალურად მიმოიხილავს ადგილობრივი თვითმმართველობის არსსა და ადგილობრივ აქტორებს, მათ მახასიათებლებსა და გავლენებს ადგილობრივ განვითარებაზე. კურსის მონაწილეები შეისწავლიან ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და სხვადასხვა მონაწილე მხარეებთან ეფექტური თანამშრომლობისა და კომუნიკაციის საკითხებს, პროგრამა მიმართულია მონაწილეთა ანალიტიკური უნარების გაძლიერებაზე.

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების სასწავლო კურსის მიზანია მსმენელებს მიეწოდოს სისტემატიზებული და კარგად სტრუქტურირებული როგორც თეორიული მასალა, ასევე პრაქტიკული მაგალითები, რომელიც ასახავს მონაწილეობითი ბიუჯეტირების მსოფლიოში და საქართველოში არსებულ გამოცდილებას.

კურსის დამთავრების შემდეგ მსმენელმა უნდა შესძლოს განსაზღვროს კონკრეტულ მუნიციპალიტეტისათვის ოპტიმალურად მორგებული მოდელი, განსაზღვროს სამიზნე ჯგუფები და ჩამოაყალიბოს სამუშაო და შეფასების პროცედურები.