კურსის მიზანია მსმენელებს მიაწოდოს უახლესი ინფორმაცია არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირების ფინანსური მართვის საკითხებზე. კურსი ორიენტირებულია მსმენელების კომპეტენციის და უნარების განვითარებაზე. ლექციებში განხილულია ფინანსური პრობლემატიკის მაგალითები და ქეისები, ასევე მათი გადაჭრის ალტერნატივები და პრაქტიკაში დანერგვის მეთოდები.

კურსი განკუთვნილია საზოგადოებრივი ორგანიზაციების დამწყები და გამოცდილი ფინანსისტებისთვის, ბუღალტრებისათვის, აგრეთვე სხელმიწიფო ა(ა)იპ - ების წარმომადგენლებისთვის. ონლაინ კურსის საშუალებით მონაწილეები შეძლებენ მიიღონ ცოდნა ისეთ საკითხებზე როგორიც არის: კერძო სამართლის იურიდიული პირების შემოსავლის წყაროების  სამართლებრივი რეგულირება; ფინანსური ანგარიშების მომზადების სტანდარტები; მარაგების აღრიცხვა და გრძელვადიანი აქტივები; სამუშაო დროის აღრიცხვა და მასთან დაკავშირებული ფინანსური საკითხები; პროექტის აქტივობების ფინანსური მართვა და ადმინისტრაციული ხარჯების განაწილება; ორგანიზაციების სააღრიცხვო პოლიტიკა; საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საგადასახადო დაბეგვრის საკითხები; დამატებული ღირებულების გადასახადი.

კურსს გაუძღვება დავით ტივიშვილი, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ფინანსური მენეჯერი, ეკონომიკის დოქტორი.