კურსის მიზანია მსმენელებმა გაიგონ საზოგადოებასთან ურთიერთობის ძირითადი არსი, რომელიც მდგომარეობს ორგანიზაციის მიზანმიმართულ კომუნიკაციაში საკუთარ სამიზნე აუდიტორიასა და დაინტერესებულ მხარეებთან, რომელიც ორმხრივი სარგებლის მიღებაზეა ორიენტირებული. კურსი სასარგებლო იქნება იმ ადამიანებისთვის, ვინც დაინტერესებულია საზოგადოებასთან ურთიერთობის ძირითადი ამოცანებისა და განხორციელების თანამედროვე ინსტრუმენტების თეორიის, ასევე პრაქტიკული ნიუანსებითა და ჩვენი ქვეყნის რეალობით. ვისთვისაც საზოგადოებასთან ურთიერთობა მათი და მათი ორგანიზაციის საქმიანობის მნიშვნელოვან და აუცილებელ კომპონენტს წარმოადგენს.
კურსის გავლის შემდეგ, მსმენელებს შეეძლებათ:

  • ჩამოაყალიბონ საზოგადოებასთან ურთიერთობის ძირითადი არსი და მის წინაშე მდგარი უმთავრესი ამოცანები, ასევე მოახდინონ მისი განსხვავება ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების სხვა მიმართულებებისაგან
  • მოახდინონ საზოგადოებასთან ურთიერთობის პროცესის მართვისათვის საჭირო ერთეულის შემადგენლობა და საჭირო რესურსები
  • სამიზნე აუდიტორიისა და მიმღებების სპეციფიკის გათვალისწინებით, განსაზღვრონ საზოგადოებასთან ურთიერთობის კამპანიის გზავნილები და მოახდინონ შესაბამისი არხებისა და ინსტრუმენტების იდენტიფიკაცია
  • განსაზღვრონ სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციის საკომუნიკაციო ამოცანები და დაგეგმონ შესაბამისი საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ადვოკატირების კამპანია