ეკონომიკის საფუძვლები: კურსის მიზანია სტუდენტები გაეცნონ ეკონომიკის ფუნდამენტურ პრინციპებს; განუვითარდეთ ეკონომიკური აზროვნება და ანალიზის უნარი მიკროეკონომიკურ და მაკროეკონომიკურ დონეზე, ასევე სტუდენტებმა შეძლონ საკუთარი და პროფესიული მოთხოვნებიდან გამომდინარე ეკონომიკური ხასიათის საჭირო ინფორმაციის მოპოვება და გამოყენება. სასწავლო კურსი მოიცავს ეკონომიკის ზოგად პრინციპების შესწავლას. ასევე მიკროეკონომიკის ძირეული მიმართულებების ისეთი თემების განხილვას, როგორიცაა: ეკონომიკის პრინციპები; მოთხოვნა-მიწოდების საბაზრო ძალები; ელასტიურობა და სამთავრობო პოლიტიკა; ინვესტიციები და ფინანსური სისტემა; მაკროეკონომიკური პოლიტიკა.