კურსის შესახებ

საჯარო პოლიტიკის ანალიზის კურსი წარმოადგენს პრაქტიკულად ორიენტირებული სემინარების ციკლს, რომელიც უპირატესად განკუთვნილია არასამთავრობო ორგანიზაციების თანამშრომლებისათვის. კურსის მიზანია მონაწილეებს გააცნოს ის უშუალო გარემო, რომელშიც საჯარო პოლიტიკის ანალიზი ხორციელდება; აგრეთვე გააცნოს პოლიტიკის ანალიზის თეორია და დაეხმაროს კურსის მონაწილეებს ანალიტიკური უნარ-ჩვევების გამომუშავებაში.

სემინარების მსვლელობაში დაწვრილებით განიხილება პოლიტიკის ანალიზის მეთოდის შემადგენელი ნაწილები: პრობლემის განსაზღვრა, შეფასების კრიტერიუმების ჩამოყალიბება, ალტერნატიული პროგრამების შემუშავება, ალტერნატიული პროგრამების შედეგების შეფასება, არჩევანის გაკეთება და გადაწყვეტილების მიღება. ყურადღება დაეთმობა, აგრეთვე, პოლიტიკის ანალიზის პროდუქტის ზეპირ და წერილობით პრეზენტაციას.

კურსს უძღვება ქეთი მელიქაძე

ბოლო ცვლილება: Wednesday, September 3 2014, 3:45 PM