ადგილობრივი განვითარების ინსტრუმენტები - ადგილობრივი საჯარო პოლიტიკა და პოლიტიკის დოკუმენტები